افتتاح دومین طرح هوشمند تفکیک از مبداء پسماند خشک در چناران | ندای چناران