کوچه‌های بی نام و نشان مسکن مهر چناران
کوچه‌های بی نام و نشان مسکن مهر چناران

از شهرداری محترم در خواست می شود برای کوچه های مسکن مهرفرهیختگان نام و شماره گذاری کند.

ما همیشه بخاطر آدرس دادن به اقوام ، آژانس و پیک و… مشکل داریم .

خدایی نکرده اگر اتفاقی از قبیل اورژانس، آتش نشانی و فوریتهای پزشکی و …. اتفاق بیفته چطوری آدرس بدهیم.

از شهرداری محترم بابت اسم گذاری خیابان های مسکن مهر تشکر میکنیم ولی بسیاری از کوچه ها و خیابان مسکن مهر فاقد تابلو می باشد. لطفا رسیدگی کنید.