گزارش تصویری: حضور کاروان راهیان نور شهرستان چناران در مناطق عملیاتی جنوب کشور
گزارش تصویری: حضور کاروان راهیان نور شهرستان چناران در مناطق عملیاتی جنوب کشور

گزارش تصویری از کاروان راهیان نور شهرستان از مناطق عملیاتی جنوب کشور

 

عکس: محدثه وکیلی