شهرداری چناران به مطالبات مردم توجه نمایند!!
شهرداری چناران به مطالبات مردم توجه نمایند!!

لطفا مسئولین شهرستان و باالاخص شهرداری چناران به وضعیت آسفالت خیابان های چناران رسیدگی کنند.

شهردار محترم ما تاکی باید از تواین گل ولای ها رفت وآمدکنیم ؟
چرا کسی به وضع پایین شهررسیدگی نمیکند. اینجا اول خیابان بعثت۷هستش. چندوقت پیش هم پیام دادیم کسی رسیدگی نکرد انگار بودجه شهرستان باید سمت بهشتی وطالقانی وسمت مهدیه خرج بشه.

چندوقت پیش واسه کنده کاری اومدند خوشحال شدیم که حتما واسه آسفالت خیابان تشریف آوردند ولی بعدا متوجه شدیم واسه لوله کشی آب در خیابان بعثت ۶ اومدند.

خواهشا این دم عیدی یه فکری بحال اهالی این منطقه بکنید . با این بارش های بهاری واقعارفت وآمد سخت هستش. لطفا مسئولین رسیدگی کنند.