راهپیمایی حمایت از سپاه در چناران برگزار شد.
راهپیمایی حمایت از سپاه در چناران برگزار شد.

همزمان با سراسر کشور،راهپیمایی حمایت از سپاه در چناران برگزار شد.

به گزارش ندای چناران ، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی حمایت از سپاه در واکنش به تروریست خواندن این نهاد مقدس توسط دولت آمریکا، بعداز نماز عبادی ،سیاسی در شهرستان چناران با حضور آحاد نماز گزاران برگزار شد.