شورای پژوهشی و توسعه شهر گلبهار تشکیل شد.
شورای پژوهشی و توسعه شهر گلبهار تشکیل شد.

اولین جلسه هم اندیشی درخصوص ایجاد شورای پژوهشی وتوسعه شهر گلبهار تشکیل شد.

به گزارش ندای چناران ، باحضورجانعلی زاده رئیس شورا،نظری عضو شورا، فاضلی شهردار،شاهین فر عضو هیات مدیره شرکت عمران،  ناطق رئیس دانشگاه آزادگلبهار، همایونی معاون دانشگاه سناباد، حاجی زاده عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ، حداد عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و تنی چند از نخبگان دانشگاهی شهر گلبهار در محل دفتر شهردارگلبهار برگزارشد.

در این جلسه جانعلی زاده  رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار  بر لزوم همکاری همه جانبه بین دانشگاه و نهادهای عمومی و دولتی سطح شهر به منظورکاهش هزینه،افزایش درآمدها،ایجاداشتغال و بهبودسیماومنظر شهری و همچنین بازتعریف شهرگلبهار به عنوان شهردانایی ها و توانایی ها تاکید نمود.