ولی قلیچی فرماندار شهرستان صالح آباد شد.
ولی قلیچی فرماندار شهرستان صالح آباد شد.

وزیر کشور باصدور حکمی ولی قلیچی را به عنوان نخستین فرماندارشهرستان جدیدالتاسیس صالح آبادمنصوب کرد

به گزارش ندای چناران، وزیر کشور باصدور حکمی ولی قلیچی را به عنوان نخستین فرماندارشهرستان جدیدالتاسیس صالح آبادمنصوب کرد.

گفتنی است قلیچی پیش ازاین به مدت یکسال سرپرستی فرماندری شهرستان چناران رابرعهده داشت.

وی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم‌اجتماعی وارتباطات وکارشناسی ریاضی کاربردی است ودارای۲۳سال سنوات خدمت و فعالیت اجرایی می باشد.

مشاوراستاندار ،مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خراسان شمالی،معاون فرماندار ومعاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی فرمانداری چناران،رییس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ازمهمترین سوابق اجرایی نخستین فرماندار صالح آباد است.
#آوای_چناران
🆔 @avachenaran