نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد مقدس امروز به بکار خود پایان داد
نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد مقدس امروز به بکار خود پایان داد

نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد مقدس امروز به بکار خود پایان داد اما برای جویندگان علم و دانش، راه همیشه باز است....

مایشگاه بین المللی کتاب مشهد مقدس امروز به بکار خود پایان داد اما برای جویندگان علم و دانش، راه همیشه باز است….

خوندن کتاب های خوب، گفتگو با ادم های شرافتمنده، کسی که خودش رو به خوندن کتاب های خوب، عادت بده هیچگاه ارامشش رو از دست نمیده.
آرامشی که از خوندن کتاب های خوب، نصیب آدمی میشه پایان ناپذیره.
دل با نوشتن اروم میشه، پس: بنویسید، تا ننویسید، یاد نمی گیرید.
و ما فقط برای یاد گرفتن به این دنیا آمده ایم. اطلبو العلم من المهد الی اللهد….

آیا انهائی که می دانند و آنهایی که نمی دانند، با هم برابرند.